AnthonyCody California State Board of Education: Insist that the California State Board of… http://ift.tt/1Mdi6V8 https://t.co/5sDliwTeCy

AnthonyCody California State Board of Education: Insist that the California State Board of… https://t.co/9P1CCTRXpghttps://t.co/5sDliwTeCy
— School Marm (@SchoolMarm7) March 12, 2016

from Twitter https://twitter.com/SchoolMarm7
http://ednewscolorado.net/2016/03/anthonycody-california-state-board-of-education-insist-that-the-california-state-board-of-httpift-tt1mdi6v8-httpst-co5sdliwtecy/ #TwitterSchoolMarm7